ÚČTOVNÍCTVO

SINEP s.r.o. poskytuje kvalitné komplexné účtovné služby pre fyzické a právnické osoby.
Našim hlavným cieľom je uľahčiť a zefektívniť spoločnostiam vedenie účtovníctva. Profesionalita a diskrétnosť účtovných služieb ohľadom vedenia účtovníctva je pre nás samozrejmosťou.

SINEP s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva, personalistiky a správy miezd. Zároveň sa špecializujeme aj na spracovanie daňového priznania, ročnej účtovnej závierky a uzávierky a ďalšie účtovné služby šité na mieru.

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:
• prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
• peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatné pomocné knihy
• evidenciu DPH, daňové priznanie k DPH
• spracovanie ročnej účtovnej závierky:
» výkaz o majetku a záväzkoch
» výkaz o príjmoch a výdavkoch
• vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo
Vedieme účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:
• podnikateľom
o právnickým osobám
o fyzickým osobám
o zahraničným osobám
• nepodnikateľom
o neziskovým účtovným jednotkám: občianskym združeniam, spoločenstvám vlastníkov bytov, nadáciám, …

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov. Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:
• prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
• vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
• evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
• evidencia majetku
• evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
• spracovanie ročnej účtovnej závierky:
» súvaha
» výkaz ziskov a strát
» poznámky
• vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

Mzdy a personalistika

Výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.

Spracovanie miezd obsahuje:
• prevzatie podkladov
• evidencia dochádzky a výpočet miezd
• vypracovanie mesačných výkazov poistného
• vedenie mzdových listov
• rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
• príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, …
• vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň
• prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
• prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)
Vyhotovujeme:
• pracovné zmluvy
• dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Vypracovávame:
• evidenčné listy dôchodkového poistenia
• zápočtové listy
• potvrdenia o príjme
• potvrdenia o zamestnaní
• a iné

Potrebujete vypracovať daňové priznanie? SINEP s.r.o. vám urobí daňové priznanie podľa Vašej potreby, navrhne vám daňovú optimalizáciu, vypracuje vám daňový kalendár.

Vypracovávame :
• daňové priznania DPH
• daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
• daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
• daňové priznania k dani z príjmu PO
• daňové priznania k dani z motorových vozidiel
• hlásenia, prehľady, oznámenia
• prihlášky k registráciám na dane
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
• písomné stanoviská k daňovým problémom klienta

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.
Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.
Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

Ekonomické poradenstvo – v rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i ekonomické poradenstvo