PROJEKT
servis Slovensko s.r.o. - Rozvoj zručností prispievajúcich k digitalizácii a automatizácii procesov.

Kód projektu: 312081CLM6

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1./RO-01 – Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Trvanie projektu: máj 2023 - september 2023

Stručný popis projektu:

Projekt Rozvoj zručností prispievajúcich k digitalizácii a automatizácii procesov je zameraný na vzdelanie nových zručností zamestnancov spoločnosti, ktorí získajú požadované kompetencie pre náročnejšie pracovné pozície s vyšším pracovným ohodnotením a náročnosťou práce. Získajú tak možnosť stať sa dlhodobou súčasťou prosperujúcej účtovnej spoločnosti. Popis cieľov projektu: Cieľom projektu je vďaka kvalifikovanejším zamestnancom dlhodobo pracovať na digitalizácii a automatizácii účtovníckych procesov, pričom sa nielen zníži administratívna záťaž, ale navyše sa zvýši šetrenie kapacít. Digitalizácia účtovníctva zahŕňa zrýchlenie príjmov dokladov, ich schvaľovania, zaúčtovania a následnej archivácie – aj vďaka takýmto inovatívnym riešeniam by dokázala firma ušetriť 40 až 80 % manuálnej práce s dokladmi a s tým súvisiacich nákladov. Zamestnanci by tak mohli ušetrenú energiu a čas investovať napríklad do poradenstva alebo do ďalšieho vzdelávania. Navyše, je nevyhnutné vedieť zareagovať na ďalšie možné scenáre vývoja pandémie COVID-19 čo najrýchlejšie, aby sa podarilo zmierniť negatívne vplyvy a ďalšie riziká a pripraviť spoločnosť. Práve preto musí byť nastavenie práce z domu (tzv. home office) také, aby boli riešené kľúčové body, ktoré podporia funkčnosť a efektivitu spoločnosti. Cieľom projektu je prostredníctvom využitia inovatívneho „startupovského“ prístupu k vzdelávaniu vypracovať zamestnancov a budúcich zamestnancov spoločnosti na požadovanú úroveň. Nakoľko je cieľom spoločnosti rýchly rast, potrebuje na vývoj nielen inovácie, ale aj kompetentnosť z radov zamestnancov, a teda vybudovať tím, ktorý sa rýchlo adaptuje na nové technológie a užitočné digitálne nástroje.

Výsledky projektu:

Úspešnou realizáciou projektu a splnením cieľa projektu dosiahneme kvantitatívne výsledky vo forme merateľných ukazovateľov zadefinovaných v OP ĽZ: PCVR2 Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov – 9 PCV31 Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov – 9

Medzi naše kvalitatívne výsledky patrí predovšetkým uplatnenie inovatívnych vzdelávacích metód, ktoré pomohli zamestnancom získať požadované kompetencie pre pracovné pozície s vyšším pracovným ohodnotením a náročnosťou práce. Vzdelávacie kurzy prebiehali interaktívnou prezenčnou formou, ktorá sa sústredila na prepojenie teórie s praxou ako súčasťou workshopov. Na základe kurzov sa nám podarilo vybudovať silné tímy, ktoré sú schopné rýchlo sa adaptovať na nové technológie a užitočné digitálne nástroje. Zamestnanci kurzov A a B boli okrem iného vyškolení na prácu s účtovným programom POHODA, jeho modulmi a nadstavbami, čo dopomohlo k digitalizácii a automatizácii procesov spoločnosti, zníženiu administratívnej záťaže a šetreniu kapacít. Zamestnanci kurzu C sa prostredníctvom inovatívnych a účinných marketingových nástrojov naučili nastaviť digitálny marketing tak, aby sa z potenciálneho klienta stal klient, a teda tým podporia zníženie záťaže a šetrenie kapacít, ktoré sa museli vynakladať na offline marketing využívaný spoločnosťou pred vzdelávaním.

© 2019-2023 sinep.sk všetky práva vyhradené | vytvoril domarstudio.sk | Powered by SYCOM Servers